Sme spoľahlivým partnerom pre Váš projekt
  • 07:00 - 17:00
  • Sme vám k dispozícii
  • 0918 191 815
  • Zavolajme si
Drvenie a recyklácia stavebného odpadu

Naša spoločnosť zaobstarala mobilné recyklačné zariadenie ARJES Impactor 250 EVO II na materiálové zhodnotenie stavebných odpadov kategórie ostatný odpad, ktorý bude možné použiť namiesto prírodných surovín ako je napr. lomový kameň, štrk, piesok. Okrem týchto odpadov vieme zhodnocovať plasty, drevo a bioodpad
Výhody
Awesome Image

Vstupné materiály

Vstupom do mobilného drviaceho zariadenia bude najmä stavebný odpad zo stavieb realizovaných spoločnosťou Lion Group SK s.r.o. a to priamo u pôvodcov odpadu alebo v areáli objednávateľa. Ide v prevažnej miere o zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií (betón, zmesi betónu, tehly, bitúmenové zmesi, plasty, drevo a bioodpad)

Výstupné materiály

Výstupom z procesu zhodnocovania drviacim mobilným zariadením bude v závislosti od vstupných materiálov najmä podrvený betón, bitúmen, tehly, kamenivo – tzv. recyklát.

Triedička

Čo je recyklácia?

Recyklácia stavebného odpadu je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia, a to nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov ich recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov.

Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický prínos. Stavebná suť, vznikajúca počas búracích a demolačných prác, je totiž až z 90 % spätne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Aké sú ekonomické výhody recyklácie stavebného odpadu?

Bezkonkurenčnou výhodou tohto zariadenia ARJES Impactor 250 EVO II je jeho mobilita, ktorá nám umožňuje vzniknutý stavebný odpad recyklovať:

Odpady vhodné na recykláciu a na ktoré máme povolenie:

 
KAT. ČÍSLO NÁZOV ODPADU KAT. ODPADU
01 04 08 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
02 01 04 Odpadové plasty okrem obalov O
02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O
03 01 01 Odpadová kôra a korok O
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové dyhy,iné ako uvedené v 03 01 04 O
03 03 01 Odpadová kôra a drevo O
07 02 13 Odpadový plast O
10 12 08 Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní O
10 13 11 Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310 O
10 13 14 Odpadový betón a betónový kal O
12 01 05 Hobliny a triesky z plastov O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
16 01 19 Plasty O
16 11 02 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O
16 11 04 Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce NL O
16 11 06 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 O
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
19 12 04 Plasty a guma O
19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 02 02 Zemina a kamenivo O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 08 drobný stavebný odpad O
 

Máte záujem o cenovú ponuku?

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle:
+421 918 191 815 Alebo
Kontakty