Sme spoľahlivým partnerom pre Váš projekt
  • 07:00 - 17:00
  • Sme vám k dispozícii
  • 0918 191 815
  • Zavolajme si
Drvenie a recyklácia stavebného odpadu

Naša spoločnosť zaobstarala mobilné recyklačné zariadenie ARJES Impactor 250 EVO II na materiálové zhodnotenie stavebných odpadov kategórie ostatný odpad, ktorý bude možné použiť namiesto prírodných surovín ako je napr. lomový kameň, štrk, piesok. Okrem týchto odpadov vieme zhodnocovať plasty, drevo a bioodpad
Výhody
Awesome Image

Ako prebieha drvenie staveného odpadu?

Pozrite si krátke video

Vstupné materiály

Vstupom do mobilného drviaceho zariadenia bude najmä stavebný odpad zo stavieb realizovaných spoločnosťou Lion Group SK s.r.o. a to priamo u pôvodcov odpadu alebo v areáli objednávateľa. Ide v prevažnej miere o zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií (betón, zmesi betónu, tehly, bitúmenové zmesi, plasty, drevo a bioodpad)

Výstupné materiály

Výstupom z procesu zhodnocovania drviacim mobilným zariadením bude v závislosti od vstupných materiálov najmä podrvený betón, bitúmen, tehly, kamenivo – tzv. recyklát.

Triedička

Čo je recyklácia?

Recyklácia stavebného odpadu je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia, a to nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov ich recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov.

Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický prínos. Stavebná suť, vznikajúca počas búracích a demolačných prác, je totiž až z 90 % spätne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Aké sú ekonomické výhody recyklácie stavebného odpadu?

Bezkonkurenčnou výhodou tohto zariadenia ARJES Impactor 250 EVO II je jeho mobilita, ktorá nám umožňuje vzniknutý stavebný odpad recyklovať:

Odpady vhodné na recykláciu a na ktoré máme povolenie:

KAT. ČÍSLONÁZOV ODPADU
01 04 08odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
10 12 08odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní
10 13 11odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
10 13 14odpadový betón a betónový kal
16 11 02výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné jako uvedené v 16 11 03
16 11 06výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05
17 01 01betón
17 01 02tehly
17 01 03škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 08štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 2 / 5
17 08 02stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 02 02zemina a kamenivo 20 03 08 – drobný stavebný odpad II. skupina
02 01 07odpady z lesného hospodárstva
03 01 01odpadová kôra a korok
03 01 05piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevotrieskové dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
15 01 03obaly z dreva
19 12 07drevo iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 38drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 01biologicky rozložiteľný odpad

Máte záujem o cenovú ponuku?

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle:
+421 918 191 815 Alebo
Kontakty