DRVENIE A TRIEDENIE STAVEBNÉHO ODPADU

Čo všetko dokážeme zrecyklovať?

Za recyklovateľný stavebný odpad možno považovať všetko, čo sa dá zo vzniknutého stavebného odpadu využiť.Do tejto skupiny patrí:
• zemina;
• stavebná sutina a stavebný minerálny odpad;
• tehly;
• odpad z demolácie ciest;
• betón.

drveni a triedenie odpadu

Recyklovanie asfaltu

Asfaltový recyklát sa odporúča najlepšie využiť:

• bez pridania nového spojiva k recyklátu na spodné podkladové vrstvy na málo zaťažené vozovky, pri výstavbe menej namáhaných dopravných plôch (parkoviská) a pod.,
• pridaním hydraulického spojiva (cement, vápno) na nové stmelenie podkladovej vrstvy vozoviek.

stavebne prace
recyklovanie stavebneho odpadu
triedenie stavebneho odpadu
triedenie stavebneho odpadu

Prečo recyklovať stavebný materiál?

Zmesi možno opätovne využiť najmä:

pri výrobe novej zmesi v obaľovacích súpravách

ako náhradu štrkopieskov pri zásypoch inžinierskych sietí

ako násypový materiál pod komunikácie

ako materiál pri úprave spevnených plôch